Kultura

Kukátko o tom, jak si vychutnat Polsko

Nadace Kukátko vznikla za účelem podpory a propagace rozvoje vzájemných vztahů mezi polskou a českou společností, zejména v oblasti sociální, informační, kulturní, vědecké a vzdělávací. Snažíme se o výměnu zkušeností mezi lidmi, propagaci české kultury a vědy v Polsku a polské kultury, umění a vědy v České republice. Našim cílem je sbližování obou národů. Nadace Kukátko z Vratislavi vznikla jako odpověď na stále rostoucí zájem o českou kulturu v Polsku.

V roce 2014, v prvním roce své činnosti, nadace realizovala dva projekty: České moře? Proč ne! V kině Nové horyzonty ve Vratislavi a 2. října a projekt: Už se tam nikdy nevrátím v České republice na Masarykově univerzitě v Brně.

V rámci první události jsme zorganizovali diskuzní panel se zástupci sdružení Moře klidu a projekci dvou českých krátkometrážních filmů během 10. ročníku Mezinárodního festivalu povídky. Setkání se zúčastnilo cca 50 osob. Našim cílem bylo ukázat polské veřejnosti, jakým způsobem chce kreativní skupina Čechů získat přístup k moři. Byly také promítány filmy s touto tématikou: Přístav v srdci Evropy a fiktivní dokument Adély Babánové Návrat do Adriaportu. Po projekci architekti, kteří plánují uskutečnění českého snu o moři v Duchcově, vyprávěli, jakým způsobem Česká republika konečně získá přístup k moři – mají v plánu napustit vodu z Baltského moře do vytěžených povrchových dolů. Přístav je již postaven, stejně jako maják. Jediné co chybí, je slaná voda.

Nadace Kukátko darovala zástupcům sdružení Moře klidu škeble z Baltského moře a průběžně propaguje činnosti pro podporu českého moře.
Druhou událostí bylo uspořádání české premiéry polského filmu Už se tam nikdy nevrátím v režii Marcina Hamkała, která se konala v Brně 29. října 2014. Činnosti zahrnovaly organizaci promítání v kině Masarykovy univerzity a propagaci a moderaci debaty týkající se emigrace umělců z vyšehradských zemí. Promítání a debaty se zúčastnilo několik desítek studentů. Jak se Češi chovají, když emigrují? Liší se jejich chování od chování Poláků? Na tyto a další otázky se diváci snažili najít odpovědi.

Nadace spolupracuje také s mnohými festivaly rozšiřujícími povědomí o české kultuře – jsou to mj. Měsíc autorského čtení, Mezinárodní festival povídky, maďarský Volt festival, český Bardzo fajny festival a další.

V roce 2015 díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky nadace realizovala svůj největší projekt s názvem: Jak chutná Polsko? Cílem projektu bylo vylepšit povědomí o polských potravinách v České republice. Proto bylo pozváno 15 českých umělců (mj. Petr Zelenka, Petr Hruška, Radka Denemarková, Jaroslav Rudiš, Karol Sidon, Martin Reiner a další) k napsání textů inspirovaných polskou kuchyní. Výsledkem jejich práce je kniha ilustrovaná zajímavými grafikami polského umělce Arobala, která byla rozdávána čtenářům. Kniha vyšla také ve formě e-booku a to v české i polské jazykové verzi. Navíc vznikly filmy, na kterých vybraní čeští umělci vyprávějí o svých zkušenostech s Polskem a polskou kuchyní a pokouší se připravit polské jídlo. Knihu lze zdarma stáhnout z internetové stránky nadace, kde jsou ke zhlédnutí také zmíněné filmy. Více informací můžete najít na stránce www.kukatko.pl nebo na facebookovém profilu nadace.

 

A
B
C
D

 

O Kukatku po polsku


Fundacja Kukatko powstała po to, by wspierać i promować wszechstronny rozwój wzajemnych stosunków między społeczeństwem polskim i czeskim, w szczególności w zakresie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej. Działamy na rzecz wymiany doświadczeń, propagowania kultury, sztuki i nauki czeskiej w Polsce oraz kultury, sztuki i nauki polskiej w Czechach. Naszym celem jest zbliżanie obu narodów.

Fundacja Kukatko z Wrocławia powstała jako odpowiedź na wciąż wysokie zainteresowanie czeską kulturą w Polsce.
W 2014 roku, w pierwszym roku swej działalności fundacja zrealizowała dwa projekty: Czeskie Morze? Dlaczego nie! W kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu (2 października) oraz projekt: Już tam nigdy do was nie wrócę w Republice Czeskiej na Uniwersytecie Masaryka W Brnie.

Pierwsze wydarzenie obejmowało organizację panelu dyskusyjnego z przedstawicielami Stowarzyszenia "Moře klidu" oraz projekcję dwóch czeskich filmów krótkometrażowych podczas 10. edycji Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. W wydarzeniu wzięło udział ok. 50 osób. Celem zadania było pokazanie polskiej publiczności w jaki sposób kreatywna grupa Czechów chce uzyskać dostęp do morza. Pokazane zostały czeskie filmy o tej tematyce: Pristav v Srdci Evropy i fiktivni dokument Adely Babanove Navrat do Adriaportu. Po filmach architekci planujący zrealizować czeskie marzenie o morzu w Duchcovie, opowiadali, w jaki sposób Czechy uzyskaja wreszcie dostęp do morza – przepompują wodę z Bałtyku i zaleją tereny pokopalniane. Marina już jest zbudowana, podobnie jak latarnia morska. Brakuje tylko słonej wody.
Fundacja przekazała przedstawicielom Mora klidu muszle z Bałtyku i na bieżąco promuje działania związane z czeskim morzem.

Drugim wydarzeniem była organizacja czeskiej premiery polskiego filmu „Już tam nigdy do was nie wrócę”, w reżyserii Marcina Hamkało, która odbyła się w Brnie 29 października 2014. Działania obejmowały organizację pokazu w sali kinowej Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz jego promocję i moderację debaty poruszającej temat emigracji artystów z krajów wyszehradzkich. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu studentów. Jak Czesi zachowują się na emigracji? Czy ich zachowanie różni się od zachowania Polaków? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć widzowie.

Fundacja współpracuje również z licznymi festiwalami promującymi czeską kulturę – są to m.in. Miesiąc Spotkań Autorskich, Międzynarodowy Festiwal Opowiadania, węgierski Volt festiwal, czeski Bardzo fajny festival i inne.

W 2015 roku dzięki wsparciu MSZ RP fundacja zrealizowała swój największy projekt pod nazwą Polska: Z czym to się je (Jak chutna Polsko?). Celem projektu była poprawa złego wizerunku polskiej żywności w Czechach. Zaproszono więc 15 czeskich artystów (m.in. Petra Zelenkę, Petra Hruskę, Radkę Denemarkovą, Jaroslava Rudisa, Karola Sidona, Martina Reinera i innych) do napisania tekstów z polską kuchnią w tle. Efektem ich pracy była książka, ilustrowana pięknymi grafikami polskiego ilustratora Arobala, która była rozdawana czytelnikom. Książka ukazała się również jako e-book w czeskiej i polskiej wersji językowej. Dodatkowo powstały filmy video, na których wybrani czescy artyści opowiadają o swoich doświadczeniach z Polską i polską kuchnią i próbują przyrządzić polski posiłek. Książkę można za darmo ściągnąć ze strony fundacji, można również obejrzeć filmy video. Więcej informacji można znaleźć na stronie: WWW.kukatko.pl lub na profilu FB fundacji.

Práva na veškeré texty, fotografie a grafiku umístěnou na webové stránce Kvetevropy.cz jsou vyhrazena. Není povoleno jejich použití nebo kopírování bez souhlasu redakce.

Kontakt: redakce@kvetevropy.cz